Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ

M&M Real Park s.r.o., sídlo 023 01 Oščadnica, Oščadnica 989

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

office@mmarena.sk a +421 911 819 613

Účel spracúvania

Kontaktný formulár, poskytovanie telefonickej a emailovej podpory zákazníkom.

Právny základ spracúvania

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – kontaktovanie prevádzkovateľa zo strany klienta.
Príjemcovia/ Kategórie príjemcov: zamestnanci prevádzkovateľa, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené.

Doba uchovávania

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu pokiaľ nedôjde k zodpovedaniu a vyriešeniu všetkých Vašich otázok, požiadaviek a pod. uvedených v kontaktom formulári.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná, aby Vám mohli byť zodpovedané Vaše otázky a vyriešené Vaše požiadavky zaslané cez kontaktný formulár. V prípade neposkytnutia osobných údajov na tento účel nedôjde k zodpovedaniu Vašich otázok a vyriešeniu požiadaviek zaslaných cez kontaktný formulár.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo na prenosnosť osobných údajov.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa.